Ochrana osobných údajov

Spoločnosť e-Trade Europe s.r.o. ,Šafárikovo námestie 7, 811 02, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 047 925, IČ DPH: SK2023735725 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 111119/B ako prevádzkovateľ e-shopu prevádzkovaného na internetovej adrese www.alinko.sk si váži vašu dôveru a súčasne ctí a rešpektuje najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, vrátane dodržiavania zásad a pravidiel stanovených legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679, o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov).

Preto si vás e-Trade Europe s.r.o ako prevádzkovateľ webových stránok www.alinko.sk (ďalej len „Webové stránky“) dovoľuje informovať o nižšie opísanom spracovaní vašich osobných údajov a zásadách ochrany súkromia, v prípade, že využijete nami ponúkané služby na Webových stránkach (ďalej len „Zásady“).

A o čom vás budeme v týchto zásadách informovať?

Dozviete sa najmä nasledujúce informácie:

 • kto je správcom vašich osobných údajov;
 • aké vaše osobné údaje budeme spracovávať;
 • na aké účely budeme vaše osobné údaje spracovávať, na základe čoho ich môžeme spracovávať a či ich môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu;
 • po akú dobu budeme vaše osobné údaje spracovávať;
 • komu ďalšiemu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané;
 • aké máte práva vo vzťahu k vašim osobným údajom.

1. Kto je správcom vašich osobných údajov?

 1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť alinko a vaše osobné údaje bude spracovávať podľa nižšie uvedených podmienok.

2. Aké vaše osobné údaje budeme spracovávať?

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o vás, na základe ktorých vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať. alinko spracováva iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb.
 2. Najčastejšie sa jedná o údaje, ktoré nám poskytnete v rámci registrácie k našej službe a pre jej plné využitie:
  • meno a priezvisko;
  • e-mail;
  • a ďalšie nepovinné informácie, ktoré nám sami poskytnete v rámci vášho používateľského profilu (napr. pohlavie, krajina).
 3. Ak sa prihlasujete k našej službe prostredníctvom údajov tretích strán (napr. Facebook), tieto aplikácie nám umožňujú zdieľanie niektorých vašich údajov v rozsahu nimi určenom (napr. pri Facebooku sa jedná o e-mail a údaje z vášho verejného profilu). Pre bližšie informácie si prosím preštudujte podmienky týchto tretích strán, vrátane ich zásad ochrany súkromia.
 4. Rovnako sa jedná o údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby, a to:
  • podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu službu použili;
  • IP adresa;
  • súbory cookies;
  • a prípadne iný online identifikátor (napr. prihlasovacie údaje).
 5. Citlivé údaje, ktorými sa rozumejú informácie o vás, vypovedajúce o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj dotknutej osoby, alebo akýkoľvek biometrický údaj, ktorý umožňuje priamu identifikáciu alebo autentifikáciu subjektu údajov, po vás nepožadujeme a nie ste povinní ich poskytnúť. Ak tak urobíte, resp. poskytnete nám akékoľvek citlivé údaje, robíte tak dobrovoľne podľa vlastného uváženia.
 6. Naše Webové stránky, ani služby, ktoré na nich poskytujeme, nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

3. Na aké účely budeme vaše osobné údaje spracovávať, na základe čoho ich budeme spracovávať a môžeme ich spracovávať aj bez vášho súhlasu?

 1. Hlavnými účelmi, prečo spracovávame vaše osobné údaje, sú:
  • aby ste mohli plne využívať služby, o ktoré ste prejavili záujem (vrátane informovania o získaných odmenách) - jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;
  • aby sme mohli spravovať vaše užívateľské účty - jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;
  • aby sme mohli zabezpečiť a neustále zlepšovať funkčnosť a bezpečnosť Webových stránok (vrátane doplnku do prehliadača) a služieb na nich poskytovaných, vrátane zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby.
 2. Vaše osobné údaje ďalej spracovávame pre nasledujúce účely:
  • zlepšovanie kvality našich služieb, ich obsahu a vývoja nových - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby;
  • zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), najmä pravidelné spravodaje s novinkami a akciovými ponukami - jedná sa o váš e-mail;
  • zasielanie personalizovaných ponúk (obchodných oznámení) vychádzajúcich z vášho správania na Webových stránkach – jedná sa o váš e-mail a o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby;
  • ochrana našich práv - jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;
  • a na štatistické účely (v tejto súvislosti sa vaše údaje zvyčajne agregujú tak, že nemožno určiť vašu totožnosť) - jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby.
 3. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať buď na základe vami udeleného súhlasu, ďalej napríklad tiež na základe nášho oprávneného záujmu či pre splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takému splneniu nevyhnutné. Súčasne je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať vaše osobné údaje aj bez vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Konkrétne účely, pre ktoré vykonávame jednotlivé spracovania vašich osobných údajov, sú uvedené vyššie.
 4. Ak spracovávame vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, spracovávame ich len z týchto zákonných dôvodov:
  • nevyhnutnosti plnenia zmluvy, pokiaľ sa jedná o využívanie našich služieb, ktoré ste začali cielene používať (do ktorých ste sa zaregistrovali);
  • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov (napr. ochrana našich práv, zlepšovanie kvality našich služieb, ich obsahu a vývoja nových, zaistenie funkčnosti a bezpečnosti Webových stránok a služieb na nich poskytovaných, vrátane doplnku do prehliadača, vrátane zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov, na štatistické účely či k priamemu marketingu);
  • splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú z všeobecne záväzných právnych predpisov;

Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a k spracovaniu osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme váš súhlas. Spracovanie pre niektoré účely priameho marketingu môže byť založené aj na vašom súhlase (napr. ak naše služby plne nevyužívate).

 1. Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, toto spracovanie nie je nevyhnutne nutné k plneniu zmluvy alebo zákonných povinností alebo ochrany oprávnených záujmov alinko, ale ich spracovanie nám umožní vás bližšie informovať o ponukách ak naše služby plne nevyužívate, prípadne sa zamerať lepšie na to, čo vás zaujíma a informovať vás o ponukách, ktoré sú pre vás vhodné . Tieto osobné údaje sú spracovávané v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované počas platnosti tohto súhlasu (tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním). Jedná sa o:
  • zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), najmä pravidelné spravodaje s novinkami a akciovými ponukami;
  • zasielanie personalizovaných ponúk (obchodných oznámení) vychádzajúcich z vášho správania na Webových stránkach.

4. Po akú dobu budeme vaše osobné údaje spracovávať?

 1. Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po nevyhnutne nutnú dobu potrebnú pre účely ich spracovania. Priebežne preverujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na určitý účel a ak zistíme, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktorý boli spracovávané, vaše osobné údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú uvedené nižšie.
 2. Vaše osobné údaje potrebné pre využívanie našich služieb budeme spracovávať po dobu nevyhnutnú na výkonu práv a povinností medzi vami a alinko a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (t. j. po dobu 24 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu medzi nami). vaše osobné údaje spracovávané na základe vášho súhlasu budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a ďalej 12 mesiacov potom, alebo dovtedy, kým ho neodvoláte.
 3. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje, údaje o udelení/odvolaní súhlasu a údaje o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená.

5. Ako vaše osobné údaje zabezpečujeme a komu ďalšiemu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané?

 1. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, ochrana vašich dát je našou prioritou a vaše osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame v zabezpečenej databáze, kde sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou dostupných moderných technológií. Beriete tiež na vedomie, že alinko vynaloží maximálne úsilie, aby neprišlo k neoprávnenému spracovaniu vašich osobných údajov, avšak alinko nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k vašim osobnÝm údajom a/alebo k vášmu profilu a/alebo k príslušnej databáze alinko, a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. V tejto súvislosti vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či náš systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenia a tieto opatrenia takisto pravidelne aktualizujeme.
 2. Vaše osobné údaje sú sprístupnené zamestnancom alinko a ďalším spolupracovníkom v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi, vždy však iba v rozsahu, ktorý je v príslušnom prípade nevyhnutný a za dodržania patričných bezpečnostných opatrení a štandardov ochrany osobných údajov.
 3. Popri tom sú vaše osobné údaje odovzdávané tretím osobám, ktorých odborných a špecializovaných služieb využívame pri plnení našich záväzkov a povinností. Tieto tretie osoby si starostlivo vyberáme z tých subjektov, ktoré sú schopné zabezpečiť príslušné technické a organizačné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim osobným údajom či k ich inému zneužitiu. Pred akýmkoľvek odovzdaním vašich osobných údajov tretej osobe, s touto osobou vždy uzavrieme písomnú zmluvu, v ktorej upravíme spracovanie osobných údajov tak, aby obsahovala rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava sama naša spoločnosť alinko. Tretími osôbami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom sú, podľa služby, ktorú využívate:
  • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
  • osoby, ktoré pre nás zaisťujú podporné technické či serverové služby o. i. na účely dostatočného zabezpečenia a integrity Webových stránok a poskytovaných služieb;
  • osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti Webových stránok;
  • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktorých pre naše služby využívame;
  • prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
  • osoby, ktoré sú alebo budú majetkovo prepojené s alinko.

Týmito tretími subjektami môžu byť spoločnosti so sídlom ako na území Českej republiky, tak aj so sídlom v členskom štáte EÚ, prípadne aj so sídlom v tretej krajine, t. j. mimo EÚ (napr. poskytovatelia cloudových služieb), pričom k odovzdaniu a spracovaniu osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie dochádza vždy v súlade s platnou legislatívou.

 1. Vaše osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané žiadnym ďalším osobám s výnimkou prípadov, kedy, za určitých presne definovaných podmienok, sme povinní vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov (napr. Polícii, príslušným orgánom štátnej správy, súdom a pod.).

6. Vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

 1. Veľmi si vážime vašu dôveru a kladieme tiež nemalý dôraz na práva, ktoré máte vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov. Ak budeme mať pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás najprv požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti, predtým ako pristúpime k riešeniu vašej žiadosti týkajúcej sa výkonu niektorého z vašich práv.
 2. Medzi tieto vaše práva patria najmä:
  • právo na prístup k osobným údajom;
  • právo na opravu osobných údajov;
  • právo na vymazanie osobných údajov;
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
  • právo na prenosnosť osobných údajov;
  • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
  • právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov.
 3. Aby ste lepšie pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podávame vám nižšie ich bližšie vysvetlenie:
  • právo na prístup k osobným údajomznamená, že máte právo od nás kedykoľvek na základe žiadosti získať potvrdenie či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú nami spracovávané a ak to tak je, potom najmä na aké účely, komu sú sprístupnené, ako dlho budú nami spracovávané, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania či právo namietať, odkiaľ sme osobné údaje získali, ak nie sú získané od vás, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania a v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov;
  • právo na opravu osobných údajovznamená, že máte právo na opravu či doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;
  • právo na vymazanie osobných údajov („právo byť zabudnutý“)znamená, že máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali, najmä ak i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované, ii) osobné údaje boli spracované nezákonne, alebo iii) nám to ukladá zákonná povinnosť;
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajovznamená, že máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov do tej doby, než budú vyriešené akékoľvek prípadné sporné otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov (napr. po dobu overení presnosti vašich osobných údajov či ak spracovanie vašich osobných údajov je protiprávne, ale namiesto ich vymazania budete požadovať len obmedzenie ich použitia a pod.);
  • právo na prenosnosť osobných údajovznamená, že pokiaľ nám v súvislosti so zmluvou alebo na základe súhlasu poskytnete vaše osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, budete mať od 25. 5. 2018 právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať;
  • právo namietaťznamená, že budete mať od 25. 5. 2018 právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré alinko spracováva na základe svojho legitímneho záujmu;
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajovznamená, že máte právo tam, kde je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, tento svoj súhlas odvolať a to na kontaktoch uvedených nižšie..

Ďalšie informácie týkajúce sa vašich práv a podmienok k nim sa vzťahujúcim, obsahujú právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov (vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679).

 1. Pokiaľ ide o sťažnosť proti spracovaniu vašich osobných údajov, tú môžete podať na dozorný úrad, ktorým je Úřad pro ochranu osobních údajú (uoou.cz).

7. Ako nás môžete kontaktovať?

 1. Ak budete chcieť niečo v Zásadách vysvetliť, prípadne budete chcieť s niečím v tomto ohľade poradiť, alebo budete chcieť uplatniť niektoré z vašich práv, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom formulára na našich Webových stránkach, prípadne e-mailom na info@alinko.sk .

8. Cookies v rámci služieb na Webových stránkach

 1. Cookies sa rozumejú malé súbory dát, ktoré sú pri návšteve Webových stránok ukladané v počítači používateľa Webových stránok, smartphonu alebo iného koncového zariadenia, prostredníctvom ktorého realizujete prístup k internetu. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Štandardné webové prehliadače podporujú správu cookies.
 2. Súbory cookies nám umožňujú zabezpečovať lepšiu prevádzku a fungovanie Webových stránok a služieb na nich poskytovaných. Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určité služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.
 3. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov. Ak nám udelíte súhlas so zasielaním personalizovaných ponúk vychádzajúcich z vášho správania na Webových stránkach, budeme využívať aj cookies, ktoré nám umožnia takéto správanie lepšie spoznať.
 4. Informujeme vás, že je možné blokovať ukladanie cookies prostredníctvom nastavenia vášho internetového prehliadača, avšak v prípade takéhoto blokovania môže byť fungovanie niektorých alebo všetkých funkcií našich služieb na Webových stránkach obmedzené alebo znemožnené, vrátane toho, že vás nebude možné identifikovať pre účely zaistenia (zaregistrovania) odmeny za využívanie našich služieb na Webových stránkach.

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady kedykoľvek meniť, pričom dátum poslednej zmeny týchto Zásad vždy uvedieme. 

Tieto Zásady sú platné od 24. 5. 2018.