Zmena podmienok predaja respirátorov na Slovensku

Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov 

 
 

(1) Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu3) a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu4) a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu,5) ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe ako

 

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,

 

b) zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,

 

c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,

 

d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,

 

e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),

 

f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,

 

g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,

 

h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,

 

i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

 

(2) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba a priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá predá alebo prevedie osobný ochranný prostriedok v rozpore s odsekom 1.

 

(3) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 1000 eur do 10 000 eur za správny delikt uvedený v odseku 2.

 

(4) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 1000 eur za priestupok uvedený v odseku 2.

 

(5) Pokutu podľa toho zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Slovenská obchodná inšpekcia zistila porušenie zákazu podľa odseku 1, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď bol zákaz porušený.

 

(6) Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť porušenia povinností a na čas trvania.

 

(7) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

 

(8) Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

 

(9) Zoznam diagnóz, pri ktorých existujú zdravotné dôvody pre výnimku podľa odseku 1 písm. h), a podrobnosti o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov osobám s takýmito diagnózami ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

Zdroj https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-69

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.